کارفرما: خسروپور

محل: چمخاله

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته