کارفرما: آقا میرهاشم

محل: جابان

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته