کارفرما: صنعتگر

محل: متل قو

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته