کارفرما: آقا عابدینی

محل: جنگله دار

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته