کارفرما: آقا مرامی

محل: کردان

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته