کارفرما: آقا مقدم

محل:

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته