کارفرما: آقا وکیلی

محل: روستای قاهان

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته