کارفرما:

محل: کرج- عظیمیه

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته