کارفرما: مدیریت مدرسه سید حاتم

محل:

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته