کارفرما:

محل: البرز- هشتگرد

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته