کارفرما: مدیریت بیمارستان امام حسین

محل: تهران

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته