کارفرما: مدیریت خوابگاه

محل: البرز- کرج

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته