کارفرما: مدیریت بیمارستان عرفان

محل: تهران

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته