کارفرما: مدیریت بهداشت شهر قدس

محل: شهر قدس

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته