کارفرما: مدیریت بیمارستان حضرت فاطمه

محل: تهران- یوسف آباد

توضیحات: طراحی، محاسبات، ساخت و اجرا سازه و تأسیسات به صورت پیش ساخته