سوالات متداول

تولید صنعتی ساختمان چه توجیهی دارد؟

امروزه به دلیل افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون نیاز به مسکن در کشور و به ویژه در نسل جوان؛ گسترش
شهرنشینی؛ لزوم برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن؛ کیفیت پایین شیوههای سنتی ساخت وساز؛ کاهش
منابع انرژی و نیاز به صرفه جویی در مصرف و کاهش اتالف انرژی ساختمان در راستای اصالح الگوی مصرف؛ باال بودن
قیمت تمام شده مسکن و عدم امکان خرید توسط اقشار ضعیف و متوسط؛ افزایش سرعت احداث مسکن در بازه
زمانی کوتاه در جهت تحقق برنامههای میان مدت و بلند مدت دولت؛ افزایش بهرهوری و جایگزین کردن نیروی کار
تحصیل کرده؛ استفاده بهینه از منابع و مصالح؛ و زلزله خیزی کشورمان و به تبع آن، ناکارآیی سیستمهای سنتی و
متداول در تولید انبوه مسکن، نگرش به سمت سیستمهای صنعتی تولید ساختمان ضروری به نظر میرسد

وضعیت زلزله در کشور ما چگونه است؟

کشور ما که در یکی از مناطق زلزله خیز دنیا قرار دارد، طی قرن اخیر، بالغ بر 30هزار زلزله را تجربه کرده که  ربانیان زلزله های مهم این دوره، حدود 160هزار نفر گزارش شده است

چرا LSF ؟

در بالیای طبیعی مثل زلزله زندگی ما را بارهای مرده تهدید می کنند. بارهای مرده شامل مصالح سنگین در دیوار ها،
کف و سقف ساختمان های سنتی متمرکز هستند و همچنین شامل وسایل زندگی ما نیز هستند. ما نمی توانیم از
وسایلی که در زندگی مان استفاده می کنیم بگذریم بنابراین باید ساختمان را سبک بسازیم. در این نقطه است که
سیستم سازه سبک فوالدی در اولویت اول قرار می گیرد.

F.S.Lبه چه معنی است؟

حروف اختصاری LSF از کلمات Frame Steel Light به معنای قاب های سبک فوالدی سرد نورد شده است.

ساختمان با ال اس اف چگونه ساختمانی است؟

ساختمان هایی که به روش LSFساخته می شوند در واقع از مجموعه ای از دیوارها ، سقف و کف تشکیل می شوند
که شاکله اصلی آنها پروفیل های فوالدی سرد نورد شده است

روش و مراحل ساخت ساختمان با سازه ال اس اف چگونه است؟

روش تولید این قطعات و احداث چنین ساختمانهایی به این صورت است که ورقه های فوالدی ابتدا در کارخانه و
توسط دستگاه به ابعاد ، اندازه ها و اشکال معین شکل دهی شده و به هم متصل می شوند. پنل هایی که به این شکل
تولید می شوند به محل احداث ساختمان منتقل شده و بر اساس نقشه های از قبل طراحی شده و بر روی فونداسیون
متناسب با این نوع از سازه بر یکدیگر سوار می شوند. اسکلت شکل گرفته توسط ورقه های OSB ، گچ برگ ، سمنت
برد و یا سایر مصالح پوششی نظیر سنگ ،آجر،سیمان و…برای نمای بیرونی و یا سرامیک برای کف سازی ، پوشانده
شده و سایر مراحل احداث و تکمیل بنا طی می شود.

با ال اس اف چه ساختمان هایی می شود ساخت؟

سیستم سازه های فوالدی سبک (LSF (یک سیستم سازه ای پیشرفته است که در انواع ساخت و سازها مانند
ویالها، خانه های ویالیی تک خانوار و چندخانوار ، ساختمانهای مسکونی، اداری و صنعتی یک، دو و سه طبقه، و تا 5 طبقه ،هتل ها و هتل آپارتمان ها، ساختمان های مدارس و دانشگاهی، رستورانها و …. دارای کاربرد می باشد .سیستم
سازه های فوالدی سبک (LSF(یکی از مناسبترین سیستم های ساختمانی است که امروزه در جهان مورداستفاده
قرار می گیرد.

اصلی ترین عامل در سازه های فوالدی سبک LSF چیست؟

اصلی ترین عامل در سازه ای فوالدی سبک، مقاطع فوالدی جدار نازک می باشد .مقاطع فوالدی جدار نازک، مقاطع
فلزی سرد نورد شده ای می باشند که با استفاده از ورقهای فوالدی نازک و با استفاده از روش Forming Rollشکل
دهی می شوند. داشتن ضخامت یکنواخت در عرض مقاطع و استفاده از روش Forming Roll برای ساخت آنهاست
که باعث می گردد، تولید در حجم بسیار باال و با کیفیت مناسب و یکنواخت انجام گیرد .مقاطع فوالدی جدار نازک ،
سبک بوده و به راحتی قابل حمل می باشد.بخش های مختلف ساختمان را به راحتی می توان با این مقاطع مونتاژ
نمود. این عوامل باعث می گردد که عملیات ساخت با این سیستم بسیار سریع باشد.

جایگاه LSF در ساخت و ساز صنعتی چیست؟

عمده ترین دلیلی که ساختمانهای LSF به شدت با استقبال جهانی مواجه شده است ، استحکام این نوع از ساختمان
و مقاومتی است که در برابر زلزله از خود نشان می دهد. این ساختمان ها به دلیل یکپارچگی اجزای تشکیل دهنده و
سبکی وزن ، مناسبترین رفتار را در برابر نیروهای وارده ناشی از زلزله از خود نشان می دهند.

مزایای LSF چیست؟

امکان بکار گیری محصوالت دارای استاندارد در مرحله تأمین مصالح با حداقل پرت و امکان بهینه سازی اجزای
مختلف ساختمان برای صرفه جویی در مصرف انرژی و اصالح الگوی مصرف- .مقاومت باال در برابر زلزله به لحاظ شکل
پذیری خوب و سبکی فوق العاده در کنار استحکام باال- .کاهش نیاز به نیروهای ماهر حرفه ای و امکان جذب خیل
عظیم بیکاران تحصیل کرده و بومی در بخش نصب این نوع ساختمان ها که با هزینه کمتر کیفیت بیشتر را برای
ساختمان به ارمغان می آورند- .کاهش رکود سرمایه در طول دوره ساخت، در کنار افزایش کیفیت و کمیت ساخت و
ساز- .کاهش مصرف انرژی در کلیه مراحل تولید مصالح ساختمانی،حمل مصالح ، بهره برداری و جمع آوری ساختمان.
-نیازکم این روش به صنعت سیمان که یک صنعت آالینده بوده و این نوع ساختمان را دوستدار محیط زیست معرفی
می کند. – کاهش مصرف فوالد در ساختمان که به تدریج حکم فلزی با ارزش را پیدا خواهد کرده و دفن بدون مالحظه
آن در ساختمان های موجود هیچگونه توجیهی ندارد. مقاومت در برابر زلزله; سرعت ساخت; صرفه جویی در مواد و
انرژی ;ساختمان دوست دار محیط زیست ;ساختمان دنیای آینده است

تفاوت مصرف فوالد و بتن در یک پالن مشابه چیست؟

مقایسه مصرف فوالد در یک پالن مشابه ) 2 واحد در 3 طبقه جمعا 6 واحد ( برای ساخت یک ساختمان 5- 3طبقه با
100 مترمربع زیر بنا واریانت های زیر بررسی شد :واریانت اول :اسکلت بتنی با سیستم قاب خمشی ساده و سقف
مشابه تیرچه بلوک : مصرف کل سیمان: 5/20 تن -مصرف کل فوالد: 4 تن; واریانت دوم: اسکلت فلزی با سیستم
مفصلی و سقف کامپوزیت :مصرف کل سیمان: 5/11 تن -مصرف کل فوالد: 8/5 تن; واریانت سوم: احداث سازه فلزی
یکپارچه سبک : (LSF (مصرف کل سیما 5/2: تن – مصرف کل فوالد: 8/2 تن;

دالیل اقبال روز افزون سیستم سازه های F.S.L چیست؟

دوست دار محیط زیست است و به دلیل نیاز کم این روش به صنعت سیمان و قابلیت استفاده مجدد کاهش نیاز به
نیروهای ماهر حرفه ای در تولید این سازه ها یه کمک سیستم های CAM/CAD کیفیت بیشتر با هزینه کمتر و
سهولت اجرا این نوع ساختمان ها در مکان های با دسترسی دشوار زمان کوتاه اجرا که خواب سرمایه در طول دوره
ساخت را کاهش می دهد امکان تولید انبوه با رعایت استانداردهای فنی کاهش مصرف فوالد که حکم فلزی با ارزشی
را در آینده پیدا خواهد کرد که دفن بدون مالحظه آن در ساختمان های سنتی هیچگونه توجیهی ندارد

دالیل کاهش مصرف فوالد با مقاطع سرد نورد شده چیست؟

-مشخصات مکا نیکی برتر در مقایسه با پروفیل های گرم نورد; -حداقل پرت مصالح به کار گرفته شده درحین ساخت
به دلیل طراحی بهینه صنعتی; -نوع فوالد مصرفی در سازه های – ; F.S.Lمقاومت باال در برابر زلزله به لحاظ شکل
پذیری خوب و سبکی فوق العاده در کنار استحکام باال- ;طراحی و ساخت به کمک سیستم های CAM / CAD و
افزایش قابلیت های مکانیکی مقاطع بار بر ; -جایگزینی المان های سازه ای ضعیف زیاد به جای المان های قوی کم; –
امکان بالفعل ساخت و ساز خشک در سیستم های F.S.L

دالیل و الزامات استفاده از سازه های سبک LSF چیست؟

یاز ساالنه مسکن حدود 5،1میلیون واحد مسکونی می باشد.; -توان تولید ساالنه محدود به 400-600هزار دستگاه
میباشد; -کمبود سیمان، فوالد، نیروی انسانی ماهر- ;خطر وقوع زلزله های مرگبار در فالت ایران; -گران شدن شدید
مصالح سنتی و دستمزد- ; طوالنی بودن زمان ساخت و خواب سرمایه; -کیفیت پایین ساختمانهای سنتی- ; گران
شدن حامل های انرژی.

مزایا و ویژگی های ساختمان های LSFکدامند؟

مقاومت در برابر زلزله; سرعت ساخت; صرفه جویی در مواد و انرژی LSF; ساختمان دوست دار محیط زیست ;
LSFساختمان دنیای آینده است.

مقاومت ساختمان های LSF در برابر زلزله چگونه است؟

فلسفه مهندسی در این نوع از ساختمان این است که المانهای ضعیف ولی متعدد را جایگزین المانهای قوی ولی کم
تعداد کرده اند به همین دلیل در زمان وقوع زلزله حتی اگر بخشی از ساختمان دچار آسیب بشود سایر قسمتها نقص
آن را جبران می کنند . ساختمانهای LSF بسیار سبک اند ، برای مقایسه ، وزن ساختمان های LSF یک ششم
ساختمانهای بتنی و یک پنجم تا یک چهارم ساختمانهای فلزی است و از آنجایی که یک ساختمان هرچقدر سبکتر
باشد نیروی کمتری را نیز جذب می کند بنابراین در زمان وقوع زلزله کمترین آسیب را می بیند. اکنون به کمک
تکنولوژی کدکم این امکان فراهم آمده است که ساختمانهای LSF را به صورت شکل پذیر و به همان شکلی که
طراحی کرده ایم بسازیم. همچنین به کمک تولید مکانیزه مبتنی بر طراحی مهندسی ، نقش نیروی انسانی و خطاهای
احتمالی در اندازه گیری و نصب به حداقل می رسد. به این ترتیب ساختمانی بنا می شود که عملکرد بهتری دارد.

سرعت ساخت در ساختمان های LSF چگونه است؟

دلیل دیگری که ساختمانهای LSF با استقبال مواجه شده است باال بودن سرعت ساخت این نوع از ساختمان است .
روش کدکم باعث شده سرعت ساخت المانهای سازه ای در این نوع از سازه افزایش یابد، از سوی دیگر سبکی این نوع
از ساختمان باعث می شود با صرف مواد و انرژی و نیروی انسانی بسیار کمتر و در زمانی بسیار کوتاهتر امکان جابه
جایی ، مونتاژ و نصب فراهم آید.

صرفه جویی در مواد و انرژی در ساختمان های LSF چگونه است؟

صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی دیگر مزیت ساختمان سازی به روش LSF است. حجم کم و سبک بودن باعث
می شود میزان و حجم کمتری از مواد و متریال برای ساخت مورد نیاز باشد و این به معنای صرف انرژی کمتر برای
تولید مواد است. سبکی موجب می شود انرژی مورد نیاز برای حمل ونقل به نحو قابل توجهی کاهش پیدا کند. در زمان
ساخت و اجرای ساختمان نیز انرژی کمتری برای جابه جایی و نصب قطعات و مصالح مورد نیاز است. همچنین پس از
ساخت و در زمان بهره برداری ، به دلیل قابلیتهای مناسب این سیستم برای تطبیق با مصالح ، قطعات و روش های
عایق بندی ساختمان ، امکان به حداقل رساندن تبادل حرارت میان محیط داخل و بیرونی ساختمان و در نتیجه
سیوینگ انرژی فراهم می شود

چرا LSF ساختمان دنیای آینده است؟

LSFبی تردید روز به روز جایگاه مناسبتری را در بازار ساخت و ساز کسب خواهد کرد چرا که این نوع از ساختمان
در مقایسه با سایر روشهای استاندارد ، از قیمت تمام شده بسیار مناسبتری برخوردار است. در مجموع با توجه به
شرایط نوین شکل گرفته در جهان و با لحاظ کلیه مالحظات زیست محیطی ، توجیهات اقتصادی ، شرایط گوناگون و
متنوع اقلیمی ، مسأله انرژِی ، نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای پروژه های ساختمانی و باالخره موضوع بهره
برداری از ساختمان ، روش LSF به عنوان یکی از مناسب ترین روشهای ساختمان سازی در شرایط فعلی جهان
شناخته می شود . این فاکتورها رقابت پذیری این سیستم ساختمانی را با سایر سیستم های ساختمانی به وضوح
نشان می دهد به نحوی که میزان استقبال از این روش ، با رشدی نزدیک به صد در صد ، در صدر روش های گوناگون
ساخت و ساز در جهان قرار دارد.

کنترل کیفیت تولید چگونه انجام می شود؟

برای اطمینان از کیفیت مواد نیز با کنترل کیفی مستمر در آزمایشگاه های معتبر ، کیفیت آنها تحت نظارت و کنترل
قرار می گیرد .در کارخانه پس از اتمام تولید توسط دستگاه ، برای حصول اطمینان بیشتر با استفاده از ابزارهای دقیق
نیز ، ابعاد ، اندازه ها و کیفیت محصول نهایی مورد بازبینی و نظارت قرار گرفته و از رعایت استانداردها ، اطمینان
حاصل می شود.

در پروژه های با فواصل دور قطعات چگونه مونتاژ می شوند؟

پس از مونتاژ و ساخت پنل ها ، عملیات بارگیری آنها به انجام می رسد. در صورتی که محل احداث بنا فاصله بیشتری
با محل کارخانه داشته باشد برای صرفه جویی در زمان و انرژی ، قطعات را به صورت دمونتاژ به محل کارگاه منتقل
کرده و عملیات مونتاژ در محل کارگاه انجام می شود .مونتاژ قطعات نیز در هر محلی که صورت بگیرد ، عملیاتی قابل
کنترل و نظارت است به نحوی که با استفاده از نقشه های می توان از مونتاژ صحیح قطعات اطمینان حاصل کرد.

نصب در کارگاه و احداث ساختمان در سازه های ال اس اف چگونه انجام می شود؟

پنل های باربر، اسکلت اصلی ساختمان را تشکیل می دهند. با ساخت و تکمیل پنلها ، مرحله نصب آغاز می شود. به
دلیل سبک بودن ساختمانهای LSF ، اجرای فونداسیون ، با صرف مواد کمتر و در زمانی کوتاه تر قابل انجام است.
پیش از قرار گرفتن پنلها بر روی زمین به منظور عایق کاری و افزایش عمر بنا ، از فوم های مخصوص به عنوان حایل
میان پنل و فونداسیون استفاده می شود. پنلها بر اساس نقشه و تحت نظارت ، هر یک در جای خود قرار گرفته و
عملیات نصب انجام می شود . قطعات با استفاده از پیچ های سرمته ای به یکدیگر متصل شده و با بولت به زمین
میخکوب می شوند. بخشی از عملیات نصب در ارتفاع ، با استفاده از جرثقیل انجام می شود. با شکل گیری اسکلت
ساختمان ، سایر مراحل ساخت و تکمیل بنا ، انجام می پذیرد و سفتکاری سازه ای کامل می شود

پوشش اولیه ساختمان ال اس اف چیست؟

پوشش اولیه سازه با استفاده از ورقه های OSB یا فایبرسمنت،پوشش رابیتس به جهت نما های سیمانی ،پوشش
های سرامیکی پرسالنی و هر نوع پوششی به سلیقه مشتری ایجاد می شود .ورقه های OSB بر روی پنلها نصب می
شود

نماکاری ساختمان ال اس اف چگونه انجام می شود؟

همچنین نماکاری ساختمان با استفاده از انواع مصالح ماسونری نظیر سنگ آجر و درایوال نظیر فایبر سمنت و نماهای
سفالی و کامپوزیتی انجام می شود. تخته های سیمانی مورد استفاده متشکل از سیمان و الیاف سلولزی است که
آزبست و آسیبهای زیست محیطی ندارند.

کف سازی و کاشی کاری کی انجام می شود؟

همچنین پس از انجام عملیات فوم بتن یا مالت سیمانی ، کاشی کاری و کف سازی به انجام می رسد

دیوارهای داخلی در ساختمان ال اس اف چگونه اند؟

نصب پنلهای گچ برگ نیز با سرعت قابل انجام است و نکته مهم اینکه به دلیل تولید کارخانه ای این نوع از مصالح ،
دیوارها به طور یکنواخت اجرا شده و ناصافی آنها به حداقل می رسد به نحوی که پس از اجرا دیواری کامال پرداخت
شده خواهیم داشت. به دلیل یکدست بودن سطوح دیوارها ، اجرای بتونه و رنگکاری فضای داخلی ساختمان با سرعت
و سهولت قابل انجام است.

انعطاف پذیری این سازه از نظر تنوع طرح ها در پالن و ارتفاع چگونه است؟

این سیستم از انعطاف پذیری باالیی برخوردار بوده که امکان اجرای تمامی پالن های معماری متداول را میسر میسازد.

نکات مهم حین طراحی اسکلت باF.S.L

مسائل و نکات مهمی وجود دارد که مجری طرح شما باید به آنها دقت کند. اول این که برای انتقال بار در این سازهها
دیوار باربر استفاده شده و در طراحی فضاها محدودیتهای دهانه را در نظر گرفته و معموالً باید از ساخت و یا طراحی
دهانههای بلند خودداری شود. در واقع رعایت مشخصه فوالد سرد نورد شده بر اساس استاندارد ASTM در این
روش اجباری بوده و رعایت مباحث مقررات ملی و استانداردهای ایران و بینالملل در این نوع طراحی باید توسط
پیمانکار و مهندس طراح رعایت شود.

در ساختمان ال اس اف اجرای تاسیسات چگونه اجرا می شود؟

به دلیل پیش بینی و تعبیه سوراخ ها و محلهای عبور تاسیسات ، نصب تاسیسات مکانیکی و لوله ها به سهولت قابل
انجام است و سیم کشی و نصب تاسیسات برقی نیز به همین سرعت به اجرا در می آید.

میزان محبوبیت F.S.L در دنیا و ایران

امروزه در کشورهای اروپایی ساخت سازههای پیشساخته رونق زیادی پیدا کرده است و مگر در پروژههای بیش از 10
طبقه از این روش برای ساختوساز استفاده میشود. در کشورهایی مانند ژاپن و چین که امکان زلزله، سونامی
و..وجود دارد. معموالً هم ساختوساز سریع اهمیت دارد و هم میزان مقاومت در برابر تنش و ارتعاشات زمین. پس در
نتیجه استفاده از این ترکیب میتواند یک گزینه عالی باشد. از جمله اصلیترین مسائل در مورد ساخت سازه به این
روش مقاومت فوقالعاده باال در برابر زلزله و وزن پایین است.
حتی در کشورهایی مانند اسپانیا و پرتغال که ساخت ویالهای پیشساخته رشد زیادی دارد. معموالً یا از این تکنیک
استفاده میشود یا روشهای دیگر که FC.Cیکی از آن هاست. به هر طریق اگر برای شما عمر یک ساختمان مهم
است باید بگوییم که نیمه عمر مفید در مورد ساز ه ال اس اف به باالی 70 سال می رسد. البته باید خاطرنشان شویم
که این رقم بستگی به شرایط احداث، تعداد طبقات، مسائلی چون ویژگی های زیست محیطی، خاک و گرانش زمین
و… دارد. قطعا برای مناطق زلزله خیز همین رقم بسنده می کند. اما در مورد موقعیت های جغرافیایی آرام تر این عدد
تا 100 سال نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

در کل چه مزیت طراحی و ساخت با سازه های LSF وشرکت ویرا سازه دارد؟

سرعت اجرای سازه ها در این روش بسیار باالست. به این علت که مقاطع در کارخانه تولید و برش خورده و
سپس توسط تنکنسین اجرا می شوند. معموال کیفیت نهایی قابل کنترل تر و بهتر است مدل های سنتی است.
وزن این سازه نسبت به دیگر سازه ها تا 50 درصد کم تر است. در عین حال مقاومت بیشتری در برابر زلزله
داشته و جذب نیروی زمین توسط آن نیز پایین تر است.
درصد انتقال برودت و انرژی در این روش از ساختوساز نسبت به حالتهای معمول بسیار پایینتر است. در
نتیجه در درازمدت باعث صرفهجویی در مصرف سوخت و انرژی میشود. حملونقل آن آسان بوده و به دلیل
گالوانیزه بودن مقاومت خوبی در برابر شرایط آبوهوایی و اکسید آهن دارد. درصورتیکه قصد ساخت ویال در
شمال کشور به روش LSF را دارید باید عرض کنیم که بهترین گزینه را انتخاب کردهاید.
از طرفی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی، برقی و مکانیکی نیز بهراحتی در این پروژهها جایداده میشوند و
حفرههای مختص به این کار به جهت ارتباط برق و سیمها و لولهها در روند ساخت مقاطع فوالدی ایجاد میشود
که دیگر نیازی نخواهد بود شما برای عملیات برقکشی هزینههای اضافه صرف کنید .
در نهایت تمامی پروژههای اجرا شده توسط ویرا سازه مطابق استانداردها، آییننامهها و ضوابط قانونی بوده و
بههیچعنوان مشکلی در زمان دریافت پروانه ساخت و یا مجوز احداث پروژههای عمرانی تجاری به وجود نخواهد
آمد .در پایان باید عرض کنیم که شاید اصلیترین نقص اینگونه پروژهها نسبت به دیگر روش های ساخت ، نیاز
به بهرهگیری از نیروی کار متخصص و محدودیت در ارتفاع سازه بیش از 15 متر یا 5 طبقه میباشد.

ضرورت صنعتی سازی مسکن؟

یکی از بخشهای مهم که مستقیما نقش اساسی در زندگی مردم دارد مسئله مسکن و کمبود آن در مقایسه با انتظارات
و نیازهای مردم است . این نکته ای است که تمام مسئوالن و مردم بر آن وقوف کامل داشته و از آن آگاه هستند.
از طرفی نرخ باالی رشد جمعیت در دهه اول انقالب و فقدان برنامه های مناسب برای تامین مسکن دهک های کم درآمد
جامعه منجر به عدم توان پاسخگویی به تقاضای مورد نیاز گردیده است.
برای حل این مشکل راه حلهای مختلفی پیشنهاد میگردد لیکن ازآنجاییکه این راه حلها مبتنی بر نگاه سنتی به
مقوله مسکن است و هیچ تجدیدنظر جدی در نوع نگاه حاصل نشده، بالتبع جوابگوی حل مشکالت این عرصه نیز نبوده
است.از این رو مهمترین مسأله ای که بایستی درخصوص رفع مشکل مسکن به آن پرداخت، مسئله تغییر نگاه نسبت
به موضوع و حل آن از منظری دیگر است.
نگاه به صنعتی سازی ساختمان و مسکن به عنوان یک ضرورت ملی همان تغییری است که باید ابتدا درتفکرات برنامه
ریزی به وجود بیاوریم تا با اتکای به آن به شیوه های جدید که مبتنی بر فن آوری های نوین است روی آوریم.
در صورت حرکت به سمت صنعتی سازی ساختمان نه تنها توانایی پاسخگویی به تقاضای فعلی جامعه وجود خواهد
داشت، بلکه در سرعت ساخت، کیفیت و قیمت تمام شده ساختمان نیز تاثیرات مثبت جدی خواهد گذاشت.
صنعتی سازی ساختمان از جمله عوامل مهم در افزایش تولید و برقرارکننده تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار میباشد.
در این راستا حمایت از این صنعت جهت نیل به اهداف زیر ضروری به نظر میرسد:
 افزایش جمعیت و تقاضای روز افزون مسکن در کشور به ویژه در نسل جوان
 لزوم برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در کشور
 کیفیت پائین شیوه های سنتی سازی ساختمان
 کاهش منابع انرژی و نیاز به صرفه جوئی مصرف و اتالف انرژی در ساختمان در راستای کاهش الگوی مصرف
در کشور
 باال بودن قیمت تمام شده مسکن و عدم امکان خرید توسط اقشار ضعیف و متوسط
 افزایش سرعت احداث ساختمان
 افزایش بهره وری و جایگزین کردن نیروی کار تحصیل کرده
 استفاده بهینه از منابع و مصالح کشور
 زلزله خیزی کشور و استحکام خانه های صنعتی